InduBal, czyli industriadowa parada!

 

Industriada znów zaskakuje i znów pojawi się w Zabrzu! Tym razem wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Sztolnia Królowa Luiza i Park 12C koordynujemy krótką, acz urokliwą paradę z pl. Warszawskiego do Parku 12 C, gdzie odbędzie się całodzienna, fantastyczna zabawa Industriadowa!

 

A wziąć w niej udział można jednośladem lub samochodem! 

 

Co, gdzie, kiedy: 8 czerwca, godz. 10.00, pl. Warszawski

 

Zachęcamy Was do wspólnej zabawy i uczestnictwie w przejeździe.

 

HARMONOGRAM IMPREZY:
PLAC WARSZAWSKI

9.30 - zbiórka organizatorów, zabezpieczenie wjazdów, przygotowanie miejsc postojowych do formowania kolumny
10.00 - zbiórka uczestników imprezy, formowanie ich w ciągi gotowe do formowania kolumny
10.45 - odprawa dla uczestników, przekazanie instrukcji bezpieczeństwa i zachowania się w kolumnie pilotowanej przez przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego
11.00 - rozpoczęcie i wyjazd parady wyznaczoną trasą

 

OBIEKT SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA
11.50 - przyjazd uczestników na teren imprezy (od strony ul. Sienkiewicza), rozparkowanie
12.00 - przywitanie uczestników
12.00 - całodzienne atrakcje dla rodzin z dziećmi na Parku 12C
19.00 - koncert
20.30 - widowisko świetlno-muzyczne
22.00 - zakończenie imprezy

 

REGULAMIN
1. Uczestnicy Industrialnej parady mają całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających - pod groźbą wszystkich sankcji, jakie nakłada na niego polskie prawo.
2. Pojazdy uczestniczące w paradzie muszą posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Zalecamy również posiadanie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Należy dostosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez organizatorów: przedstawicieli Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji i przedstawicieli podmiotów współuczestniczących w organizacji imprezy, a także policjantów i strażników miejskich.
4. Wszystkich uczestników parady obowiązuje wysoka kultura osobista zarówno na drodze, jak i na miejscu spotkania.
5. Kategorycznie zabrania się wszelkich form niebezpiecznego zachowania na drodze i parkingach. Dotyczy to również 'upalania' opon czy strzelania z tłumików.
6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00.
7. Każdy uczestnik parady zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów kodeksu ruchu drogowego przez cały czas trwania imprezy. Dotyczy to zarówno zachowania na miejscach parkowania, jak i uczestniczenia w ruchu drogowym.
8. W sytuacji, która wykracza poza regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w tym zakresie ustawy.
9. Spory wynikłe z faktu organizacji Industrialnej parady lub związane z jego organizacją uczestnicy zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości uzgodnienia kompromisu sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
10. Uczestnictwo w Industrialnej paradzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronach internetowych Muzeum Górnictwa Węglowego, Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, profilach na portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych.